© Bouwstofpartners BV
BOUWSTOFPARTNERS BV Home Nieuws Bedrijfsprofiel Gallerie Contact
Aandachtvelden Tijdens werkzaamheden binnen de GWW sector komen veelal forse hoeveelheden grond- en materiaalstromen vrij of worden daar toegepast. Deze vrij komende materialen zijn vaak lokaal of elders opnieuw in werken toe te passen. Dat geldt echter niet voor iedere situatie of vrijkomend materiaalstroom. Zeker niet waar het gaat om grond, funderings- of wegmateriaal dat jaren eerder in een GWW- werk is toegepast of verwerkt. Moeilijk of niet direct toepasbaar zijn, kan daarvan een gevolg zijn. En wel vanwege: - (Externe) belasting door milieu schadelijke stoffen (bv mors olieproducten, industriële verontreinigingen) -  gebruik en of opmenging met producten die later zijn aangemerkt als milieu bezwarend (bv asbest, teerhoudend materiaal, slak- en asresten) -  hergebruik bemoeilijkt door vermenging of belasting met andersoortige materialen zoals tempex met brandwerend middel HBCD of grond met kunststoffen-olie-PAK. -  aanscherping der milieunormen Voor afvalstromen zoals teerhoudend asfalt, funderingsmateriaal van wegen, teerhoudend dakmastiek, tempex of materiaal- en grondstromen vrijkomend tijdens saneringswerkzaamheden zijn niet altijd oplossingen voorhanden geweest. Gelet op de enorme omvang en milieubelastende werking van dergelijke stromen is een realistische en technisch gedegen oplossing wel noodzakelijk. Waarbij op geen enkel moment sprake mag zijn van een financieel-maatschappelijk onverantwoorde oplossing.
VAN KLANT TOT GECERTIFICEERDE BOUWSTOF, ALLES IN EEN HAND         VOM KUNDEN ZUM ZERTIFIZIERTES MATERIAL, ALLES AUS EINER HAND  FROM CUSTUMER TO CERTIFIED BUILDING MATERIAL, IT’S A ONE-STOP SHOP BOUWSTOFPARTNERS BV.
De oplossing Het (laten) ver- en bewerken van milieu bezwaarde bouw- en of materiaalstroom tot een verantwoorde en gecertificeerde bouwstof is de gewenste, meest kansrijke  richting voor oplossing van de bestaande problematiek.  Een dergelijke, duurzame, benadering van de problematiek behoort tot de professie van Bouwstofpartners BV. Het doel van Bouwstofpartners is ook om de klant ten allen tijde verantwoord en op duurzame wijze te ‘’ontzorgen”. Daartoe gaat Bouwstofpartners BV allianties aan met gekwalificeerde bedrijven die milieu belastende afvalstromen zodanig kunnen ver- en of bewerken dat sprake is van een gecertificeerde bouwstof die in Nederland kan en mag worden toegepast en als zodanig door de Nederlandse overheid (wordt) gekwalificeerd en gecertificeerd is. Het transport, eventuele tussenopslag, procedurele zekerstelling van de vrijkomende –milieubezwarende- grond-, materiaal- en bouwstofstromen naar een gecertificeerde ver- en of bewerkingsinstallatie. Plus het toezicht op het gehele proces van vrijkomende materiaalstromen tot een gekwalificeerde bouwstof, gebeurt onder toezicht en auspiciën van Bouwstofpartners BV. Nieuwe ontwikkelingen In de GWW-markt blijkt de behoefte groeiende te zijn aan een intermediair die zorgdraagt voor een stabiele en punctuele levering van benodigde, gecertificeerde, GWW-materialen, waarbij het om zowel primaire als secundaire grond- en of bouwstoffen gaat. Door markt kennis en aanwezige expertise vervult Bouwstof Partners BV inmiddels  deze rol van intermediair  succesvol tussen vragende en aanbiedende partijen. Ook op dit werkterrein kan Bouwstof Partners BV zijn klanten met verve blijvend ontzorgen. Van klant tot gecertificeerde bouwstof, alles in één hand: Bouwstofpartners BV.  
Aangeboden: Zand, cement en grind Aangeboden: Gevel en straatstenen Home